BOGLIG UNDERVISNING

På Vesterlund Efterskole glæder vi os til at udfordre dig og dit faglige niveau. Vi har forventninger til dig om en 100 % dedikeret indsats. Til gengæld vil vi give dig rum til fordybelse og mulighed for at dygtiggøre dig.

NIVEAUDELT UNDERVISNING

I vores kernefag har vi valgt at niveaudele klasserne, så du vil møde klassekammerater, der har samme forudsætninger i undervisningen som dig selv. I samarbejde med vores dygtige undervisere, vil du således have alle muligheder for at rykke dig bogligt.

DSCF7034.jpg

KERNEFAG

Den unikke relation, der opstår på efterskolen mellem dig som elev og din lærer, medfører et dybere kendskab til dig som menneske. I et undervisningsperspektiv giver det lærerne en forudsætning for forståelsen af dine faglige-, personlige- og sociale perspektiver og din nærmeste udviklingszone. På Vesterlund arbejder vi med begrebet kernefag, som dækker fagene dansk, engelsk og matematik. Disse fag er obligatoriske og prøveforberedende.

Som elev på Vesterlund Efterskole, skal du være klar på, at vi er en SKOLE. Det betyder, at du skal være indstillet på at gå i skole og yde dit bedste. Vi forventer, at du møder til undervisningen velforberedt, at du er interesseret og nysgerrig, at du læser dine lektier og at du afleverer dine opgaver til tiden. Ligeså vel stiller vi også krav til os selv og har et højt ambitionsniveau for vores undervisere. Så uanset om du er 9. eller 10. klasses elev, vil vi have dig og din nærmeste udviklingszone for øje. Det betyder, at du i vores kernefag; dansk, engelsk og matematik vil gå i klasse med andre elever, der har samme faglige forudsætninger – uanset om det er 9. eller 10. klassetrin. Dog vil der i perioder være årgangsdelt undervisning, så de årgangsdelte krav for den mundtlige og skriftlige prøve bliver indfriet.

Dansk
Undervisningen i kernefaget dansk udnytter efterskoleformens særlige muligheder. Mødet med fagets indhold og metoder bidrager til at fremme elevens oplevelse af og forståelse for sprog, litteratur og andre udtryksformer. Der skabes rum for eftertænksomhed, nysgerrighed, den kritiske og konstruktive refleksion og handlekraft. Faget afsluttes med folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse og folkeskolens afsluttende prøver for 10. klasse.

Engelsk
Du skal vælge Vesterlund Efterskole, hvis du vil give dit faglige niveau et gevaldigt spark i den rigtige retning. Vi står klar til at hjælpe dig med at indfri dine målsætninger. I faget engelsk lægger vi vægt på kommunikative færdigheder, sproglig tilegnelse, sprog og sprogbrug, samt at opnå viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Er du elev i 9. klasse, skal du afslutningsvis op til en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen er et udtræksfag. Som elev i 10. klasse skal du både op til en mundtlig og skriftlig prøve.


Matematik
Uanset hvilke forudsætninger du har, ønsker vi at give dig mulighed for at få en solid redskabspakke med fra Vesterlund Efterskole. Du vil i kernefaget matematik prøve forskellige metoder af og lege med matematikkens univers. Du vil opleve, at matematik spænder bredt fra problemløsning til et mere kreativt fag. Vores metoder i undervisningen skal fremme din nysgerrighed og give dig muglighed for at tilgange matematiske færdigheder. Undervisningen i kernefaget matematik afsluttes med folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse og folkeskolens afsluttende prøver for 10. klasse.

FORDYBELSESFAG

På Vesterlund Efterskole er du selv med til at strikke din egen hverdag sammen. Som elev i 10. klasse, skal du nemlig vælge mellem en lang række spændende fordybelsesfag. Disse fag er en del af vores boglige undervisningstilbud og spænder vidt fra de kreative fag til de mere prøveforberedende fag for 10. klasse. Ud fra listen skal du vælge tre fag, som du finder særlig interessante. Som ordet i sin egen forstand udtrykker, er der i disse fag tid til fordybelse. Nedenstående kan du læse mere om de forskellige fordybelsesfag.

DSCF0287.jpg

ORIENTERINGSFAG

Som elev i 9. klasse vil du stifte bekendtskab med begrebet orienteringsfag. Det dækker over følgende prøveforberedende fag; biologi, fysik/kemi, geografi, historie, idræt, kristendom, naturfag og samfundsfag. Undervisningen i disse fag er obligatorisk og fører frem til folkeskolens afsluttende eksamen.

Biologi

På Vesterlund Efterskole arbejder vi med dine naturfaglige kompetencer og forståelse for grundlæggende biologiske begreber, sammenhænge og hvordan biologi bliver brugt i din hverdag. Vi vil prikke til din nysgerrighed gennem laboratorie- og feltarbejde, hvor du arbejder med egne iagttagelser og undersøgelser. Vi tager fat på emner som eksempelvis krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi og menneskets udvikling.

Fysik/kemi
I fysik/kemi på Vesterlund Efterskole udvikler du dine naturfaglige kompetencer. Du opnår forståelse for, hvordan fysik og kemi bidrager til vores forståelse af verden. Gennem klasseundervisning, feltarbejde og laboratorieundersøgelser udvikler du din nysgerrighed og interesse for fysik og kemi. Du lærer at forholde dig til problemstillinger og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Med et kreativt, levende og eksperimenterende undervisningsmiljø på Vesterlund Efterskole vækkes din interesse og nysgerrighed for at gå på opdagelse i det naturvidenskabelige fag.

Geografi
I geografi på Vesterlund Efterskole udvikler du din viden om naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i verden. Du styrker dine naturfaglige kompetencer og får forståelse for, hvordan geografi bidrager til vores forståelse af verden. Du lærer grundlæggende geografiske begreber og om samfundets udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Undervisningen i geografi giver dig faglig viden om både samfund, natur og miljø.

Historie
I dette fag bliver du fortrolig med dansk og international historie. Du arbejder analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger, og udvikler din forståelse for menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Gennem historieundervisningen på Vesterlund Efterskole får du en bred indsigt i og forståelse for forskellige samfundsstrukturer og forandringsprocesser. Du vil arbejder med viden om, hvordan nutiden spiller ind i forståelsen af historiske begivenheder, samt at reflektere over hvordan historie er påvirket af samspil mellem nutidsforståelse. Faget tager udgangspunkt i de tre søjler for historiefaget: Kronologi og sammenhæng, Kildearbejde og historiebrug. Historien er en forudsætning for, at vi forstår os selv og kan reflektere over vores handlemuligheder.

Idræt
Nu skal vi arbejde med dine kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Gennem faget idræt opnår du kendskab til en alsidig idrætskultur og får lyst til at bevæge dig på nye og anderledes måder. Du vil opnå glæden ved at udøve idræt, og du lærer om betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, du er en del af. I idræt lærer du at tage ansvar for både dig selv og andre i et forpligtende fællesskab. Undervisningen i idræt fylder din sportstaske med kompetencer, du kan bruge overalt i din hverdag. Du lærer fx om disciplin, træningsflid, frivillighed, kost og sundhed, ligesom du træner forskellige idrætter som eksempelvis boldbasis, volleyball, redskabsaktiviteter, ultimate og fysisk træning. Du oplever glæden og intensiteten i konkurrencesituationer og styrker dine individuelle færdigheder.

Kristendomskundskab
I kristendomskundskab udvikler du faglige og personlige forudsætninger for at kunne tænke og handle i et samfund, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn. Undervisningen i kristendom er med til at give dig et værdigrundlag, som du kan bruge, når du skal tage stilling til forskellige problemer, handle og tage et medansvar i vores demokratiske samfund. Gennem samtaler, analyser, diskussioner og undervisningen i livsoplysning, folkelig oplysning, fællesskab, demokratisk dannelse, etik og moral, er faget kristendom katalysator i at finde egne værdier og ståsteder i dit liv. Værdier du med garanti får brug for.

Samfundsfag
I samfundsfag på Vesterlund Efterskole udvikler du din viden om samfundet. Du lærer at reflektere, tage stilling og får lyst og evner til at søge medindflydelse og deltage aktivt i vores demokratiske samfund. I en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter arbejder du med fx politik, økonomi, demokrati, velfærdsstaten, EU og grundloven. Du udvikler din evne til at tænke kritisk og konstruktivt baseret på et demokratisk værdigrundlag. Du lærer at forstå, hvordan vi både kan blive påvirket af og påvirke samfundet. Samfundsfag er et alsidigt fag med plads til diskussioner og holdninger.

Tysk
I faget tysk på Vesterlund Efterskole lærer du at kommunikere både mundtligt og skriftligt i en inspirerende undervisning. Du udvikler din sproglige bevidsthed og opnår større forståelse for kulturelle, historiske og politiske forskelligheder mellem Danmark og de tysksprogede lande. På den årlige skitur til Østrig får du mulighed for at prøve dit tysk af i kontakten med skiudlejning og andre lokale i autentiske situationer.

PRØVER

Som et led i vores afsluttende evaluering af skoleåret, benytter vi os af folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse. Ligeledes benytter vi os også af folkeskolens afsluttende prøver for 10. klasse. Det gør vi, da vi ønsker at bygge bro til de efterfølgende ungdomsuddannelserne.

I løbet af skoleåret skal alle elever til skriftlige terminsprøver i henholdsvis dansk, matematik og engelsk. Dette er gældende både for 9. og 10. klasse. 

9. klasse

Går du i 9. klasse og består prøverne, får du folkeskolens afgangseksamen. En sådan giver adgang til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver.

 

Det betyder at du skal til prøve i:

Dansk, mundtlig.

Dansk, skriftlig.

Matematik, skriftlig.

Engelsk, mundtlig.

Naturfagsprøve mundtlig.

Desuden skal du som elev i 9. klasse også til eksamen i to udtræksfag.
Dels et fag fra den humanistiske blog:

Engelsk, skriftlig.

Tysk/fransk, skriftlig.

Tysk/fransk, mundtlig.

Historie, mundtlig.

Samfundsfag, mundtlig.

Kristendomskundskab, mundtlig.

Dels et fag fra den naturvidenskabelige blok:

Biologi, skriftlig.

Geografi, skriftlig.

Matematik, mundtlig.

Idræt, mundtlig.

Fysik/kemi, skriftlig.

10. klasse
Som elev i 10. klasse på Vesterlund Efterskole, skal du afslutte året ved en 10. klasseprøve i vores kernefag dansk, engelsk og matematik. Dette er både den mundtlige og skriftlige prøveform. Ydermere skal du også afslutte dine fordybelsesfag, som har varierede prøveformer. 

STUDIETID

STUDIESTØTTE

UDDANNELSESVEJLEDNING

På Vesterlund Efterskole hjælper vi dig med at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse efter enten 9. eller 10. klasse. Uanset årgang vil du blive tilbudt en personlig samtale med din uddannelsesvejleder. Sammen med hende vil du få den nødvendige støtte i udfyldelsen af din ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Ansøgningen skal sendes elektronisk på www.optagelse.dk.

For at blive optaget på en ungdomsuddannelse skal du vurderes uddannelsesparat og have opnået et fagligt niveau i dansk og matematik. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kriterierne for at komme ind på en given ungdomsuddannelse, kan du spørge din vejleder eller selv søge oplysninger på www.ug.dk eller www.minfremtid.dk. Som led i uddannelsesvejledningerne skal du i 10. klasse udarbejder du en ”obligatorisk selvvalgt opgave”, som skal handle om dit fremtidige uddannelsesvalg. Opgaven skal samtidig evaluere den obligatoriske brobygning, der ligger i 10. klasse. I brobygningen følger du undervisningen på to forskellige ungdomsuddannelser i hhv. to og tre dage. Brobygningen tages på ungdomsuddannelserne i nærheden af efterskolen dvs. i enten Tørring, Vejle eller Kolding. Brobygningen giver en fornemmelse af, hvad de forskellige ungdomsuddannelser rummer, men også hvordan atmosfæren er på en given ungdomsuddannelse.

ELEV UDTALELSE

”Alle de timer vi har brugt på at svede sammen til de obligatoriske gymnastiktimer og alle de sange vi sammen har sunget. At være en del af noget større er den vildeste følelse og det mest betydningsfulde jeg nogensinde har oplevet”.